top of page

Exchange Policy

about01_1.jpg

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณี นี้เท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  1. การเปลี่ยนขนาด/รุ่น ของสินค้า ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุดอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ SYNTEC และ เซอร์โว SYNTEC เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนขนาด/รุ่น ของสินค้าได้ โดยหากมูลค่าสูงกว่าขนาด/รุ่น เดิม ท่านจะต้องชำระเงินส่วนต่าง แต่หากเป็นขนาด/รุ่น ที่มูลค่าต่ำกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างนั้น                              ** สินค้าประเภท MADE TO ORDER ทุกชนิด เช่น เซอร์โว-สปินเดิลมอเตอร์ ไม่สามารถเปลี่ยนขนาด/รุ่น       ของสินค้าได้ **

   2. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ท่านสั่งซื้อ (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือส่งผิด)

ทั้งนี้ เรามีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนการจัดส่ง หากท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ ในกรณีสุดวิสัยที่ทางบริษัทได้ทำการจัดส่งสินค้าผิด หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนขนาด/รุ่น ของสินค้า กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ตามขั้นตอนด้านล่าง) หากท่านไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสินค้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

หมายเหตุ
สำหรับการเปลี่ยนในกรณีที่่ (2) สินค้าไม่ตรงตามที่ท่านสั่งซื้อ ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยทำการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวณตามจำนวนที่ท่านชำระส่งกลับมา และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง สำหรับกรณีที่่ (1) การเปลี่ยนขนาด/รุ่น ของสินค้า ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง

บริษัทจะยอมรับสินค้าที่ส่งคืนภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ :

  • สินค้าปกติ

  • สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น

  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และบรรจุภัณฑ์ต้องมีสภาพเหมือนเดิม

  • ส่งสินค้ากลับมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ และ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้า


ขั้นตอนที่่1 การแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้า

กรุณาแจ้งการเปลี่ยนสินค้าให้เราทราบภายใน7วันหลังจากได้รับสินค้า โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
02-006-5738 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 17.00)

ขั้นตอนที่่2 การตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนสินค้า

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าหรือไม่ และจะติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการ เพื่อแจ้งผลการอนุมัติการเปลี่ยนสินค้า และส่งไฟล์แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูล

 

ขั้นตอนที่่3 การส่งคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนสินค้า และไฟล์แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสินค้า จากเจ้าหน้าที่แล้ว  กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสินค้าให้ครบถ้วน และห่อสินค้าในบรรจุสินค้าอย่างระมัดระวัง  เพื่อป้องกันการเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยระบุชื่อผู้รับ และที่อยู่ดังนี้


ชื่อผู้รับ : ฝ่ายบริการลูกค้า
ที่อยู่ในการส่งสินค้า : บริษัท ซินเทค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 78/38 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 
**โดยส่งกลับสินค้าตามเงื่อนไขการยอมรับสินค้าทั้ง4 ข้อ และแจ้งช่องทางขนส่ง,เลขพัสดุ
มาที่อีเมล : onnalat@syntecclub.com.tw

ขั้นตอนที่4 การเปลี่ยนสินค้า

การดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนสินค้า จะใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 3 วันทำการ หลังจากทางเราได้รับสินค้า โดยจะทำการตรวจสอบสภาพสินค้า,บรรจุภัณฑ์และใบเสร็จรับเงิน และแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสินค้าค้า ตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งค่าจัดส่ง โดยเมื่อท่านส่งเอกสารการโอนเงินค่าส่งสินค้ามาให้ทางเราแล้ว ทางเราจะทำการส่งเรื่องเปลี่ยนสินค้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับท่าน ภายใน 7 วันทำการ ในกรณีที่สินค้ามีในสต๊อก

หากท่านมีคำถามเรื่องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
02-006-5738 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 17.00)

ทางบริษัท ซินเทค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ขอบพระคุณที่ใช้บริการ

Download Exchange Policy File

bottom of page